Наименование Цена
Хематология
Пълна кръвна картина - 15 параметъра 6.00 лв.
Пълна кръвна картина + ДКК (апаратно) - 25 параметъра 8.50 лв.
Скорост на утаяване на еритроцитите СУЕ/ESR 1.50 лв.
Диференциално броене на левкоцити (ДКК) 3.00 лв.
Диференециално броене на левкоцити (ДКК микроскоп) 6.50 лв.
Морфология на еритроцити 6.50 лв.
Ретикулоцити 3.90 лв.
ДКК (микроскоп) и морфология на еритроцити 9.50 лв.
ПКК, морфология на еритроцити 8.30 лв.
ПКК, ДКК, СУЕ, Морфология на еритроцити 12.50 лв.
Таласемия и хемоглобинози (Thalassemia), електрофореза на хемоглобин 26.90 лв.
Урина
Урина - общо химическо изследване и седимент 3.90 лв.
Урина - общо химическо изследване 2.90 лв.
Урина - Седимент 1.50 лв.
Калций - 24 h урина 3.00 лв.
Калий - 24 h урина 3.00 лв.
Натрий - 24h урина 3.00 лв.
Креатинин - 24 h урина 3.00 лв.
Фосфор - 24 h урина 3.00 лв.
Алфа - амилаза - 24 h урина 3.00 лв.
Белтък - 24 h урина 3.00 лв.
Урея - 24 h урина 3.00 лв.
Албумин в урина 3.00 лв.
Кортизол - 24h урина 19.50 лв.
Пикочна киселина - 24 h урина 3.00 лв.
Съотношение албумин/креатинин (UACR) 7.50 лв.
Електрофореза на протеини в урина 33.00 лв.
Хемостазеология и коагулация
Време кървене 3.50 лв.
Време съсирване 3.50 лв.
Протромбиново време - INR 4.60 лв.
Активирано парциално тромбопластиново време (APTT) 4.60 лв.
Фибриноген 4.60 лв.
Д-димер 22.50 лв.
Протеин C ( Protein C ) 37.50 лв.
Свободен Протеин S (Free Protein S) 39.50 лв.
Антитромбин III 29.50 лв.
Биохимични показатели
Глюкоза 3.00 лв.
Креатинин 3.00 лв.
Урея 3.00 лв.
Билирубин – общ 3.00 лв.
Билирубин – директен 3.00 лв.
Общ белтък 3.00 лв.
Албумин 3.00 лв.
Холестерол 3.00 лв.
HDL-холестерол 3.00 лв.
LDL-холестерол 3.00 лв.
VLDL-холестерол 3.00 лв.
Триглицериди 3.00 лв.
Липиден профил (Холестерол, HDL-холестерол, LDL-холестерол, VLDL-холестерол, Триглицериди) 10.70 лв.
Липопротеин (а) (Lpa) 20.90 лв.
Пикочна киселина 3.00 лв.
AсAT 3.00 лв.
АлАТ 3.00 лв.
ГГТ 3.00 лв.
Ензимен статус - черен дроб (AсAT, АлАТ, ГГТ) 8.10 лв.
Алкална фосфатаза (АФ) 3.00 лв.
Креатинкиназа (КК) 3.00 лв.
КК - МВ 12.70 лв.
LDH 3.00 лв.
Алфа – амилаза 4.30 лв.
Липаза 4.30 лв.
Холинестераза ( Cholinesterase ) 5.70 лв.
Натрий (Na) 4.10 лв.
Калий (K) 4.10 лв.
Натрий, Калий 6.30 лв.
Калций (Ca) 4.10 лв.
Йонизиран Калций (Ca ++) 4.00 лв.
Желязо (Fe) 5.50 лв.
Тотален ЖСК (TIBC) 3.50 лв.
Желязо (Fe) и ЖСК (TIBC) 7.00 лв.
Фосфати (P) 3.00 лв.
Магнезий (Mg) 5.20 лв.
Мед (Cu) 31.00 лв.
Цинк (Zn) 31.00 лв.
Селен (Se) 35.00 лв.
Хлориди 4.70 лв.
Електрофореза на серумни белтъци (Electrophoresis) 36.00 лв.
Креатининов клирънс по Cockroft - Gault (GFR) 8.10 лв.
Лактат ( lactate ) 7.90 лв.
Тропонин T (TNT) hs 31.00 лв.
Тропонин I 24.50 лв.
NT – pro-BNP в плазма (натриуретичен пептид - тип В) 79.00 лв.