Креатинкиназа (КК)

Срок на изпълнение:Същия работен ден след 16.30ч.

 • Креатинкиназата катализира преноса на макроергична фос­фатна връзка от АТФ върху мускулния креатин като го превръща в креатин-фосфат. Има висока активност в цитоплазма и митохондрии на мускули, мозък и други тъкани. Молекулата на ензима е изградена от две субеаиниии. В мускулите, димерът е съставен предимно от две еднакви субединици от мус­кулен тип (ММ), а в мозъка – предимно от две еднакви субединици от мозъчен тип (ВВ). В сърдечния мускул се срещат изоензимите КК-ММ, малко КК-ВВ и характерната хибридна форма КК-МВ.

При електрофореза на серума и специфично оцветяване за активност, трите изоензима се придвижват към анода (положителния електрод) с различна скорост. Най-бавна е КК-ММ (означавана още като тъканната форма КК-ММ3), по-бърза КК-МВ и най-бърза КК-ВВ. Под действието на серумна карбоксипептидаза от М-субединиците последователно се отделя С-терминалния лизин, което уве­личава електрофоретичната подвижност на изоформите със субединица М по следния начин: КК-ММ3 (ММ), КК-ММ2, (ММ*), КК-ММ1 (М*М*), КК-МВ1 (МВ) и КК-МВ2 (М*В).

Имуноглобулини IgA, IgG или IgM в някои серуми могат да образуват с КК високомолекулен комплекс (макрокреатинкиназа тип I). При значителен тъканен разпад, митохондриалната КК агрегира в друг вид високомолекулен комплекс (макрокреатинкиназа тип II).

 • Показания за изследване: съмнение за остър инфаркт на миокарда, при несигурни електрокардиографски данни (ритъмни нарушения, бедрен блок, ре-инфаркт). В тези случаи определянето на МВ-изо­ензима дава по-ранна и сигурна информация. Общата креатинкиназа се из­ползва и за диагностика на мускулни заболявания и  особено за откриване на жени, носителки на гена на мускулната дистрофия на Duchenne (тежко вродено заболяване).

Лекарствена интерференция: Даже малки мускулни травми могат да предизвикат фалшиво положителни резултати, фалшиво отрицателни ре­зултати могат да се получат при хемолиза и престояване на серума. Amfetamine, Captopril, барбцтурати и други лекарства интерферират положително, а орални контрацептиви, Аmikacin и аскорбинова киселина – отрица­телно. Лития усилва активността на МВ-изоензима. Макрокреатинкиназа тип I може да доведе до високи (фалшиво положителни) резултати поради забавен полуразпад и излъчване.

Референтни граници: За методи оптимизирани с N- ацетилцистеин (NAC) и измерване на 37 ºС -до 200 U/l обща КК за мъже и до 180 U/l- за жени. В серума КК-МВ изоензима рядко надхвърля 25 U/l (6-8% от общата КК).

Увеличена активност на КК 10 пъти над горната референтна граница:

 • обширен пресен инфаркт на миокарда или ре-инфаркт (след 6-ти час, максимум към 12-ти час и нормализиране след втори ден, забавеното нормализиране насочва към разширяващ се инфаркт (информативност носи предимно КК-МВ);
 • рабдомиозити, дерматомиозити (предимно КК-ММ);
 • злокачествена хипепирексия(предимно КК-ММ);
 • у здрави жени – носителки на гена на мускулната дистрофия на Duchenne със синтез на дефектен белтък дистрофин (предимно КК-ММ).

Увеличение 5-10 пъти над горната референтна граница:

 • след тежки хирургически операции(предимно КК-ММ);
 • травми и огнестрелни наранявания на скелетните мускули (предимно КК-ММ);
 • тежки физически усилия и след състезания при спортисти (диагнозата инфаркт на миокарда след физическо напрежение е затруднена и се ди­ференцира с увеличени КК-ММ – физически усилия или КК-МВ -инфаркт);
 • конвулсии, миозити и мускулна дистрофия (предимно КК-ММ).

Увеличение до 5 пъти над горната референтна граница: 

 • новородени (физиологично);
 • хипотиреодизъм(намален катаболизъм);
 • перикардити,миокардити, травми в областа на сърцето, инвазивни изследвания на сърцето (предимно увеличение на КК-МВ).