Пълна кръвна картина + ДКК (апаратно) - 25 параметъра

Срок на изпълнение: Същия работен ден след 16.30 ч.

Пълна Кръвна Картина

Изследването обхваща изброяването на кръвните клетки (левкоцити, еритроцити, тромбоцити), диференциално броене на левкоцитите в процент и абсолютен брой, определяне на концентрацията на хемоглобин, хематокрит, математически показатели на еритроцитите и тромбоцитите. Показателите на кръвната картина не са специфични за дадено болестно състояние. Променят се при различни заболявания: анемични състояния, възпалителни и инфекциозни заболявания с различен произход, злокачествени кръвни заболявания и други.

 

Левкоцити (WBC)

Върху броя на левкоцитите оказват влияние възраст, хранене, емоции, физическо напрежение. Показват и денонощни колебания.

 • Повишение на левкоцитите (левкоцитоза) се среща най-вече при инфекциозни процеси, гнойни процеси, токсични въздействия, левкози и други. Физиологично броят на левкоцитите при новородени е повишен и започва да спада към втория ден след раждането.

 • Намаление на левкоцитите (левкопения) се наблюдава най-често при вирусни заболявания, ендокринни заболявания, йонизираща радиация, въздействия от токсични и химични вещества, медикаментозни въздействия и други.

Лимфоцити (LYM)

 • Повишение на лимфоцитите (лимфоцитоза) се наблюдава при вирусни заболявания, инфекциозна мононуклеоза, оздравителна фаза на остри бактериални инфекции, лимфаденити, хронични лимфолевкози и други. Физиологично повишение има при малки деца до 4 години.

 • Намаление на лимфоцитите (лимфопения) се наблюдава при остра фаза на бактериални инфекции, лечениe с цитостатици, кортизол, лъчелечение и други.

Неутрофилни гранулоцити(Neu)

 • Увеличен брой неутрофили се наблюдава при остри инфекциозни заболявания, възпалителни процеси, гнойни процеси, интоксикации, остра хемолиза и други.

 • Намален брой неутрофили (неутропения) се наблюдава при вирусни заболявания, химични увреждания, лекарствени интоксикации, лъчеви въздействия и други.

Еозинофилни гранулоцити (ЕОS)

 • Увеличават се при алергии, паразитози, колагенози, кожни заболявания и др.

 • Намаляват при инфекции, стрес, болест на Cushing.

Базофилни гранулоцити (Baso)

 • Могат да са увеличени при някои миелопролиферативни заболявания, алергии, микседем и др.

 • Намаляват при хипертиреоидизъм, лечение с глюкокортикоиди, след химиотерапия.

Моноцити (MO)

 • Повишение на моноцитите (моноцитоза) се наблюдава при хронични възпалителни заболявания, инфекциозна мононуклеоза и други.

 • Намаление на моноцитите (моноцитопения) се среща рядко.

Еритроцити (RBC)

До голяма степен броят им зависи от пол, възраст, надморска височина и други.

 • Намалението на еритроцитите е характерен белег за анемиите.

 • Патологично увеличение на еритроцитите се наблюдава като първично състояние при заболяването еритремия и вторично при хронични белодробни заболявания, вродени сърдечни пороци, голяма загуба на течности и други. Физиологично увеличение на еритроцитите се наблюдава при новородени и при голяма надморска височина.

Хемоглобин (HGB)

Нивото му зависи от пол, възраст, надморска височина и други.

Концентрацията му в кръвта е ниска при анемии. Повишава се успоредно с броя на еритроцитите при заболяването еритремия. Като вторично състояние концентрацията на хемоглобина може да се повиши при “белодробно сърце“, вследствие хронични белодробни заболявания, вродени сърдечни пороци, сърдечна декомпенсация и други.

Хематокрит (HCT)

Дава информация за обемното участие на кръвните клетки (предимно еритроцити) в общия обем кръв. Намалява при анемии, повишава се при състояния, протичащи с увеличение на еритроцитите.

Среден обем на еритроцитите (MCV)

Намален е при някои видове анемии, напр. желязодефицитната анемия, а увеличен при други, напр. пернициозна анемия.

Средно съдържание на хемоглобин в еритроцита (MCH)

Дава информация за хемоглобиновото съдържание в еритроцитите. Има значение за оценяване на анемичните състояния. Препоръчително е резултатите от МСН да се тълкуват съвместно с тези на MCV.

Средна концентрация на хемоглобин в еритроцитите (MCHC)

Показва средната концентрация на хемоглобин в даден обем от еритроцити. От значение е при анемични състояния: намаление се нблюдава при хипохромни анемии, а увеличение при микросфероцитоза и други.

Ширина на разпределение на еритроцитите в зависимост от обема им (RDW)

Увеличението е количествена мярка за анизоцитоза на еритроцитите (наличие на еритроцити с различна големина, която е извън физиологично допустимите граници). RDW под долна референтна граница не съдържа информация.

Тромбоцити (PLT)

Наричат се още кръвни плочици. Първична тромбоцитопения (намален брой) се наблюдава при болестта на Верлхоф. Вторична тромбоцитопения - при инфекциозни заболявания, отравяния с химични вещества и медикаменти, левкози и други. Тромбоцитозата (повишен брой) също бива първична (резултат от увреждане на стволовата клетка) и вторична - при хронични възпалителни процеси, карциноми, при спленектомия (отстраняване на далака) и други.

Среден обем на тромбоцитите (MPV)

 • Намалние на MPV, заедно с намален брой на тромбоцитите, се среща при апластична анемия, мегалобластна анемия, химиотерапия, остра левкемия, лупус и др. При ремисия или оздравяване MPV се увеличава преди да се покачи броя на тромбоцитите.

 • MPV e увеличен при вродените тромбоцитопении, които се характеризират с гигантски тромбоцити. Увеличен MPV може да има и при реактивни тромбоцитози – например инфекции, ревматоиден артрит, следоперативно и др;

 • MPV в референтни граници при пациент с тромбоцитопения означава нарушена тромбоцитопоеза.

Обемното участие на тромбоцитите (PCT)

PCT - Обемното участие на тромбоцитите в общия обем кръв (аналогично на хематокрита).

Ширина на разпределение на тромбоцитите по обем (PDW)

Резултатите от PDW трябва да се тълкуват заедно с данните за MPV.