АлАТ

Срок на изпълнение:Същия работен ден след 16.30 ч.

  • Показания за изследване: съмнение за увреждане на черния дроб (вирусен хепатит, увреждане от хепатотоксични медикаменти, тумор на черния дроб, цироза и др.), ретроспективно потвърждаване на клинични и елект-рокардиографски данни за миокарден инфаркт и мускулни заболявания.

Лекарствена интерференция: Високата активност на трансамина­зите в еритроцитите е чест източник на фалшиво положителни резултати  при хемолиза. Лекарства, повишаващи трансаминазите са Hepdrin, Paracetamol.

Референтни граници: При измерване в оптимизирани условия и 37 °С, горната референтна граница за АсАТ е 35 U/l, а за АлАТ – до 40 U/l.

  • Увеличена активност:
  •  Увеличение 10 пъти и повече над горната референтна граница:

– остър хепатит и чернодробна некроза (хепатоцитолиза);
– „Кръш синдром“ (предимно от мускулен произход);
– тежка тъканна хипоксия.

  • Увеличение между 5 и 10 пъти над горната референтна граница:

– остър миокарден инфаркт (след 12-тия час, до 7-8 ден);
– хирургически и други мускулни травми;
– заболявания на скелетни мускули;
– холестаза и хроничен хепатит.

  • Увеличение до 5 пъти над горната референтна граница:

– новородени;
– чернодробни заболявания (с хепатоцитолиза);
– панкреатити;
– хемолиза.

Намалената активност на серумните трансаминази няма клинично значение.