Магнезий (Mg)

Срок на изпълнение:Същия работен ден след 16,30ч.

Общото съдържание на магнезий в организма на възрастни е около 21-28g. Приблизително 50-55% от това количество се нами­ра в костното вещество на скелета, около 46-48% е във вътреклетъчното пространство и само около 1% – в извънклетъчното прос­транство и кръвта. В извънклетъчната течност е четвърти по количество катион, а вътреклетъчно – той е по-малко само от К+.  Вътреклетъчният магнезий е в относително висока концентрация в скелетната мускулатура, черния дроб и миокарда. Магнезият в серума се транспортира в две форми: ултрафилтруем – 66-70% йонизиран (iMg) и около 5% комплексно свързан маг­незий и нефилтруем – 20-30% белтъчно свързан. При увеличаване на рН се повишава свързването му с белтъците в плазмата и се понижава iMg.

Магнезият е кофактор на над 300 ензима: предимно от гликолитичната верига и участващи в трансцелуларния йонен транспорт, мускулното съкращение, окислителното фосфорилиране и др.
Магнезият постъпва в организма чрез храната. Йонизираната фракция се филтрира през гломерулите и се реабсорбира до 96-97% в тубулите.

Показания за изследване: нарушения в нервномускулната възбудимост, парентерално хранене, остра и хронична бъбречна недоста­тъчност, абстиненция у алкохолици, продължително лечение с диуретици (фуроземид), химиотерапия  при  малигнени заболявания.

Показания за определяне на iMg: наблюдение на болни с инфаркт на миокарда, трудна за овладяване аритмия; за преценка на лечението при хипокалиемия; пациенти на парентерално хранене; терапия с диуретици, дигоксин, циклоспорин, цитостатици; продължи­телни диарии. Биологичен материал: серум, плазма (литиев хепарин като антикоагулант) – за общ и iMg; пълна кръв за – iMg и урина от 24-часова  диуреза.

Референтни граници:
Общ магнезий
Серум
кърмачета          0,65-0,95 mmol/l
деца                  0,70-0,90 mmol/l
възрастни           0,70-1,20 mmol/l

Йонизиран магнезий (iMg)
Серум
деца                 0,54-0,70 mmol/l
възрастни          0,54-0,74 mmol/l

Урина от 24h диуреза     7,10-11,70 mmo/l
Клирьнс                         0,117 ml/s