NT – pro-BNP в плазма (натриуретичен пептид - тип В)

NT – pro-BNP в плазма (натриуретичен пептид - тип В)