aPTT

Срок на изпълнение:същия рабонет ден след 16.30 ч.

Определение: Изследването на парциално тромбопластиново време (PPT) представлява клинико-лабораторен тест, с чиято помощ се прави оценка на процеса на кръвосъсирване (хемостаза). Активираното парциално тромбопластиново време (APTT), наречено още кефалин-каолиново време, измерва активността на факторите на вътрешната система на кръвосъсирване – ф. XII, XI, IX, VIII, X, V, протромбин (ф.II) и фибриноген (ф.I). То е важен скринингов показател при налични проблеми при формиране на кръвния съсирек.

Показания за APTT:

Измерването на активираното парциално тромбопластиново време (APTT) се извършва в следните случаи:

 • изясняване причините за продължително или прекомерно кървене след нараняване
 • чести кръвотечения от носа
 • лесно и често образуване на синини
 • продължително и тежко менструално кръвотечение
 • наличие на кръв в урината без да има налична причина, свързана със заболяване на отделителната система.

Активираното парциалното тромбоплстиново време подпомага диагностиката и оценката при:

 • контрол на антикоагулантно лечение с директни антикоагуланти като Хепарин – преценка на дозировката и ефективността на медикамента. При проследяване на терапевтичния ефект при лечение с индиректни антикоагуланти (Синтром, Варфарин) се измерва друг показател – протромбиново време, наречен още INR (international normalized ratio).
 • ниски нива или променена активност на факторите на кръвосъсирване – може да бъде свързано с вродени или придобити хемостатични смущения като хемофилия А (вроден дефицит на ф.VIII), болест на von Willebrand, хеморагични диатези, ДИК – синдром и други.
 • тромбемболични заболявания
 • смутена чернодробна функция (черният дроб участва в синтеза на факторите на кръвосъсирване)
 • изследване за лупусни антикоагуланти – отнасят се към групата на антифосфолипидните антитела и се считат за важен рисков фактор за артериални тромботични инциденти (исхемичен инсулт, миокарден инфаркт). Значително повишен е рискът при прием на орални контрацептиви и тютюнопушене. Наличието на лупусни антикоагуланти се свързва с антифосфолипидния синдром на Hughes, който е придобито автоимунно състояние на хиперкоагулация (патологично повишено кръвосъсирване). Засяга по-често жени и е причина за артериални и/или венозни тромбози, рецидивиращи спонтанни аборти, преждевременно раждане
 • изследване на хемостатичните показатели преди оперативни намеси.

Резултати:
При норма стойностите на APTT са от 32 до 51 секунди. При новородени обикновено времето е удължено и достига нормалните стойности след 6- месечна възраст. Референтните стойности на APTT варират в зависимост от лабораторията.

Отклонения от нормата:

1. Удължаване на APTT има при:

 • дефицит на кръвосъсирващи фактори
 • заболявания, засягащи хемостазата – хемофилия А, болест на von Willebrand, ДИК-синдром, дисфибриногенемии
 • чернодробни заболявания
 • дефицит на витамин К
 • присъствие на инхибитори на кръвосъсирването (лупусни антикоагуланти, антитела срещу кръвосъсирващите фактори)
 • предозиране при лечение с директни антикоагуланти от хепариновата група – действието на хепарина се блокира чрез вливане на антидот (протамин сулфат)
 • бъбречни заболявания, нефрозен синдром:

2. Скъсяване на APTT се установява при:

 • масивни оперативни интервенции
 • някои туморни заболявания
 • масивно тъканно възпаление или травма
 • увеличена активност на ф.VIII
 • прием на някои лекарства – дигиталисови препарати, тетрациклини, антихистамини
 • никотинът също може да бъде причина за скъсяване на APTT