Детска ясла

ПКК, СУЕ, урина, микробиологично изследване на фецес, паразитолоrично изслвдване на фецес, лроба по Wassermann на един от родителите.