Разширен пакет за COVID 19

„Разширен пакет за COVID 19”, който включва Пълна кръвна картина, ДКК, Урина - общо изследване и седимент, Протромбиново време (INR), Фибриноген, Активирано парциално тромбопластиново време (aPTT), Д-димер, Глюкоза, Креатинин, Урея, АсАТ, АлАТ, ГГТ, LDH , Натрий, Калий, С-реактивен протеин (CRP), Феритин.

Срок на изпълнение: Същия работен ден след 18.00 ч.