Разширен пакет лаборатория при Covid 19

„Разширен пакет лаборатория при Covid 19”, който включва ПКК, ДКК, общо изследване на урина и седимент, протромбиново време (INR), фибриноген, активирано парциално тромбопластиново време (aPTT), Д-димер, кръвна захар, креатинин, урея, общ билирубин, чернодробни ензими (АсАТ, АлАТ, ГГТ), ЛДХ, натрий, калий, С-реактивен протеин (CRP) и феритин.

Срок на изпълнение:Съшия работен ден след 16.30 ч.